Juridik

Assist Kompaniet har en stor juridisk avdelning byggd på spetskompetens. Våra juridiska experter värnar den enskildes assistans och allas rättigheter. Frågor om ansökan om assistans, överklagningar, arbetsrätt och avtal får alla sina svar. Den juridiska avdelningen svarar även gärna på frågor om ersättningar kopplade till assistansersättningen och andra frågor som kan uppstå. Målet är att var och en ska känna sig trygg i förvissningen om att all verksamhet kompromisslöst efterlever lagens krav.

Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrande eller 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFB). Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet. De personliga assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig.

Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade behov. Det kan vara hushållsarbete, matlagning, att handla och utöva fritidsaktiviteter. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan brukaren fyllt 65 år.

LSS gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LASS

LASS står för Lagen om Assistansersättning och reglerar Försäkringskassans handläggning och beslut om ersättning för den som behöver assistans mer än 20 timmar per vecka.

LSS och LASS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionshinder. Insatserna är tio till antalet (9 §) och en av dessa är personlig assistans.

Lagen om assistansersättning (LASS) och förordningen om assistansersättning innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till mottagarens individuella behov. Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.

Tio rättigheter/insatser enligt LSS

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
  En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med omfattande funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t. ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst.
 2. Personlig assistans
  Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionshinder. Assistenterna är knutna till en person och inte till en viss verksamhet. Den som före fyllda 65 år har haft personlig assistans eller assistansersättning får behålla insatsen och ersättningen efter 65 årsdagen. Insatsen får dock inte utökas.

  Man kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret.

  Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Rätten till denna ersättning framgår av Lag (1993:389) om assistansersättning, LASS. Försäkringskassan beslutar om assistansersättningen. Även vid dessa beslut har kommunen ekonomiskt ansvar för de 20 första timmarna.
 3. Ledsagarservice
  Ledsagarservice hjälper funktionshindrade att komma utanför hemmet, t.ex. för att delta i fritidsaktiviteter och kulturliv, besöka vänner etc. Syftet är att bryta isolering. Ledsagning bör präglas av personlig service och anpassas efter individuella behov.
 4. Kontaktperson
  En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också ge råd eller vara ett informellt stöd i olika situationer.
 5. Avlösarservice i hemmet
  Avlösarservice i hemmet är framför allt en insats för anhöriga, de ska få vila och få tid för annat.

  Insatserna kan ges både regelbundet och i akuta situationer.
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Korttidsvistelse är dels till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte dels till att anhöriga ska få tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt t.ex. läger- eller kolonivistelse.
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

  Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

  Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.
 8. Daglig verksamhet
  Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS.
 9. Omvårdnad, fritid och kultur
  Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad i familjehem eller bostad med särskild service omfattar också omvårdnad. Omvårdnad innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

  I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdom och vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
 10. Lagar och förordningar
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)
  • Lagen om assistansersättning (LASS) (1993:389)
  • Förordning om assistansersättning (1993:1091)

Lagarna finns publicerade i Regeringskansliets rättsdatabaser.