Personlig Assistans

Assistansreformen infördes den 1 januari 1994. Det var den första reformen av sitt slag i världen och tillförsäkrade grupper av människor helt nya rättigheter. Assistansreformen medförde oanade möjligheter för individer som tidigare fallit under Omsorgslagen eller varit beroende av anhörigas vård- och stödinsatser. Lagen definierade, precis som idag, tre olika personkretsar vars medlemmar berättigades till olika insatser.
Alla behov gav rätt till assistans när lagen kom.

Den 1 juli 1996 definierades de grundläggande behoven för första gången, och genom åren har omfattande regeländringar och kontrollfunktioner tillkommit för kostnadsdämpning och kvalitetssäkring.

Idag kan det kännas snårigt att orientera sig bland alla lagar och förordningar, och alla anordnaralternativ som står till buds. Då är det viktigt att hitta en anordnare som kommer ihåg hur personlig assistans var tänkt att fungera från början. Assist Kompaniet värnar assistansreformen genom att fullt ut respektera dess intentioner.

Assist Kompaniet levererar förstklassig service i alla led av assistansersättningen. Oavsett om du ska genomgå en ansökningsprocess eller vill ha en annan anordning. Vi garanterar en professionell, pålitlig och medmänsklig arbetsrelation som sätter uppdragsgivarens unika behov i centrum. Eftersom kvalitet är viktigt för oss har vi kvalitetssäkrat alla led och arbetsområden. Vi har mycket tydliga rutiner.

Läs mer om hur vi kan anordna din assistans och erbjuder anställning genom knapparna till vänster. Du kan även läsa om vårt unika utbildningsprogram SMILE.